ย้
อนบรรยากาศในสนามแข่
งขั
เกี
ยรติ
ภู
มิ
ของ Alfa รุ่
นเก่
านั้
นได้
กล่
าวไปแล้
วว่
าฝั
งใจคนยุ
คนั้
นมาก ในสนาม
ยุ
โรปเคยได้
อั
นดั
บหนึ่
งถึ
ง 6 ปี
จาก 1966-1972
เว้
น 1968 ปี
เดี
ยว มี
ทั้
งที
มโรงงานและนั
กแข่
อิ
สระ เล่
นกั
นไม่
ใช่
เฉพาะยุ
โรปและอเมริ
กา
แต่
กระจายถึ
งเซาท์
อาฟริ
กา ออสเตรเลี
ย เซาท์
อเมริ
กา ไม่
ใช่
เฉพาะทางเรี
ยบแต่
เขาเล่
นกั
ในแรลลี่
แข่
งขึ้
นเขาด้
วย (คล้
ายที่
นครสวรรค์
เมื่
อสี่
สิ
บปี
ก่
อนก็
มี
Alfa ลงแข่
งกั
บเขาเหมื
อน
กั
น)
พู
ดยุ
โรเปี้
ยนทั
วริ่
งคาร์
ไปแล้
วข้
าม
มาดู
ที่
อเมริ
กาดี
กว่
าโดยเฉพาะ Trans Amer-
ican Championship Alfa Giulia Coupe
ไปได้
ตำ
�แหน่
งชนะเลิ
ศประเภทรถแข่
งจาก
โรงงานต่ำ
�กว่
า 2,000 ซี
ซี
.
ถึ
ง 2 ปี
คื
อ 1966
และ 1970 ส่
วนประเภทบุ
คคลนั้
นผู้
ขั
บ Alfa
ได้
รั
บรางวั
ล SCCA ประเภทรถซี
ดานถึ
ง 5 ปี
คื
อ 1966, 1967, 1969, 1670 และ 1971 ใน
ปี
แรกครั้
งแรกที่
ลงแข่
งในรั
ฐแมรี่
แลนด์
ที่
Marlboro Race way นั้
นจั
ดว่
าไม่
เบาที
เดี
ยว
เพราะลั
กษณะสนามแข่
งแบบวิ่
งวนในกะละมั
แบบไอ้
กั
นมั
นไม่
ใช่
สไตล์
ปราดเปรี
ยว เลี
ยวลด
บดบี
ในสนามคดเคี
ยวอย่
างยุ
โรปที
Alfa คุ
นเคย
คู่
แข่
งที่
เป็
นรถอเมริ
กั
นคั
นใหญ่
เครื่
องโตนั้
นมี
ทั้
ง “Dodge”, “Ford”, “Chevrolet” และ
Plymouth” ยกเว้
นบางสนามที่
มี
รถพิ
กั
ดใกล้
เคี
ยงกั
นจากยุ
โรปมาร่
วมแจมเช่
น “Ford
Cortina”, “BMW” และที่
สำ
�คั
ญ Porsche
911
ซึ่
งไม่
รู้
ว่
าเขาจั
ดให้
มาเป็
นซี
ดานคลาสส์
ได้
ยั
งไง
ตั
ว Porsche ที่
เริ่
มเข้
ามาร่
วมแข่
งในปี
1967
นี่
เองทำ
�ให้
Alfa กิ
นตำ
�แหน่
งหั
วแถวยากขึ้
เพราะเสี
ยเปรี
ยบที่
ชั้
นของรถและการออกแบบ
ส่
งผลให้
ชวดตำ
�แหน่
งแชมป์
ในปี
ถั
ดมาไป ต่
มาได้
เปลี่
ยนกฎให้
Porsche 911 ไปอยู่
อี
ประเภทหนึ่
ง Alfa จึ
งกลั
บมาครองแชมป์
อี
ครั้
งจนถึ
งปี
1971
ซึ่
งก็
น่
าจะเพี
ยงพอแล้
สำ
�หรั
บรถเครื่
อง 2,000 ซี
ซี
.
ที่
ต้
องปี
นชั้
นขึ้
ไปเบี
ยดกั
บคู่
แข่
งที่
เครื่
องใหญ่
กว่
ากั
นหลาย
เท่
าตั
Alfa GTA/GTV รุ่
นเก่
จุ
ดเด่
-
เครื่
องทวิ
นแค็
มทวิ
นคาร์
บตั
วนี้
ถื
อว่
ามี
แรงม้
าต่
อซี
ซี
.
สู
งมากในยุ
คนั้
น จั
ดว่
าเป็
นบล็
อค
ที่
คลาสสิ
ค” มาจนทุ
กวั
นนี้
-
อั
ตราเร่
งดี
มาก แรงบิ
ดที่
สู
งช่
วย “ดึ
ง” วื
ตามคั
นเร่
งตั้
งแต่
รอบต่ำ
จุ
ดด้
อยของมั
-
อั
นเดอร์
สเตี
ยร์
เวลาเข้
าโค้
งแคบๆ
-
กั
นสะเทื
อนหลั
งเป็
นเพลาแข็
งแทนที่
จะ
อิ
สระ
ในบ้
านเรามี
Alfa ตระกู
ล Guilia 4
ประตู
เน่
าๆ เยอะเพราะหุ่
นเชยคนทิ้
งๆ ขว้
างๆ
ไม่
รั
กมั
น ผิ
ดกั
บตั
ว 2 ประตู
Coupe ที่
ส่
วน
ใหญ่
จะเงาวั
บ จอดตามอู่
และบ้
านมากกว่
จะนำ
�มาวิ่
งบนถนน ตั
ว 2000 GT Veloce
แท้
ๆ เดิ
มๆ ว่
ากั
นที่
5
แสนขึ้
นเป็
นเรื่
องปกติ
Alfissimo บอกไม่
เสี
ยดายเงิ
นแค่
นี้
ไม่
ตายหา
ใหม่
ได้
ส่
วนตั
ว GTA นั้
นเท่
าที่
ทราบ “ไม่
มี
ในบ้
านเรา หากท่
านใดมี
กรุ
ณาบอกมาด้
วย
จะไปขอลู
บคลำ
�ถึ
งบ้
าน…ขอบคุ
165