
Xtreme
111
วงจรภายใน…ออกแบบลงตั
โครงสร
างวงจรภายในของเพาเวอร
แอมป
รุ
นนี
ได
รั
บการออกแบบมาอย
างถึ
งพร
อม ด
วยโครงสร
าง
แผ
นวงจรพิ
มพ
ระบบออนบอร
ด มี
แผงวงจรส
วนย
อย
เพื่
อลดขนาดพื้
นที่
ของแผ
นวงจรพิ
มพ
ให
ตั
วเครื่
อง
เล็
กกะทั
ดรั
ด แผ
นวงจรพิ
มพ
กลาส อี
พอกซี
แผง
วงจรย
อยรู
ปทรงตั
งเป
นแผงวงจร กำเนิ
ดสั
ญญาณ
สวิ
ทช
ชิ
ง และแผงวงจรขาเข
ากั
บภาคขั
บของภาค
ขยายทั
ง 4 แชนแนล ลั
กษณะการจั
ดสวางคล
ายรุ
BOS-IG753 แต
จะแตกต
างในส
วนขาข
าวของวงจร
ภาคขยาย ซึ่
ง ในรุ
น 4 แชนแนล จะเน
นความสม
มาตรและทางเดิ
นสั
ญญาณจากวงจรขาเข
าไปยั
วงจรภาคขยายสั้
นที่
สุ
ด…อุ
ปกรณ
แอกที
ฟและพาส
ซี
ฟของวงจรเลื
อกใช
อุ
ปกรณ
ในลั
กษณะ SMD เพื่
ความกะทั
ดรั
ด และเป
นเคล็
ดลั
บที
ทำให
ตั
วเครื
อง
เล็
กลงอย
างน
าทึ่
วงจรภาคต
างๆเน
นประสิ
ทธิ
ภาพ
วงจรภาคการทำงานต
างๆ เป
นประเภท
คุ
ณภาพล
วนๆ และได
รั
บการออกแบบมาอย
างลง
ตั
ว…วงจรแหล
งจ
ายไฟ ระบบสวิ
ทช
ชิ่
ง ใช
ขดลวด
วงแหวนขนาดใหญ
1
ชุ
ด ขาเข
า มี
ไดโอดบล็
อก
กั
นการต
อไปกลั
บขั
ว วงจรกำเนิ
ดสั
ญญาณสวิ
ทช
ชิ
ใช
ไอ.ซี
.
TL494 มี
ตั
วเก็
บประจุ
ความจุ
2200
ไมโครฟารั
ด 25 โวลท
กรองแรงดั
นไฟ ส
วนขาออก
เงื
อนไขต
อมาทดสอบในแบบไบ-แอมป
โดย
เซ็
ทภาคขยาย 1,2 เป
นแบบไฮ-พาสส
และนำภาค
ขยาย 3,4 มาบริ
ดจ
โมโนขั
บซั
บวู
ฟเฟอร
ผลปรากฏ
ว
า BOS-IG654 ทำงานและถ
ายทอดออกมาได
อย
าง
เกิ
นความน
าพอใจเช
นกั
น คื
อสามารถถ
ายทอดราย
ละเอี
ยดความถี่
ย
านกลาง-สู
งออกมาได
ดี
ให
โทนั
ที
สมดุ
ล ในขณะที
ภาคขยายซั
บวู
ฟเฟอร
ก็
ไม
อ
อน
แรง สามารถรี
ดพลั
งเบสส
ออกมาได
อย
างปกติ
ของ
การฟ
งเพลงทั
วไป คื
อถ
าไม
ติ
ดเบสส
แบบหนั
กๆจน
งอมแงม ก็
น
าจะชื
นชมกั
บการถ
ายทอดเสี
ยงในย
าน
ต่
ำของเพาเวอร
แอมป
ตั
วนี
แล
วพวกแดมป
ง แฟค
เตอร
และไดนามิ
ค เฮดรู
มก็
หายห
วง คื
อทำออกมา
ได
ดี
ให
ทั
งความฉั
บพลั
น ไม
เฉื
อย อยู
ในระดั
บที
พอ
ใจไม
มี
อะไรติ
ดขั
ด!
สรุ
เป
นเพาเวอร
แอมป
4
แชนแนลที
ไม
ต
องสรุ
หรื
อสาธยายอะไรให
มากความ…เอาเป
นว
าเป
นเพา
เวอร
แอมป
ที
ให
ความสด ชั
ดมี
ชี
วิ
ตชี
วา ฟ
งเพลงใน
แนวทั
วๆไป แบบฟ
งได
สบายๆ และไพเราะ เหมาะ
กั
บแนวเพลงทุ
กประเภท แถมไม
เลื
อกแผ
นว
าจะ
เป
นแผ
นคอมเทอร
เชี
ยลทั
วไป หรื
อแผ
นออดิ
โอไฟล
สุ
ดๆ เพราะ BOS-IG654 สามารถถ
ายทอดออกมา
ได
น
าฟ
ง และเมื
อนำคุ
ณภาพเสี
ยงไปเที
ยบกั
บราคา
สรุ
ปอย
างตรงไปตรงมาว
า…คุ
มค
าครั
บท
าน!
ใช
ตั
วเก็
บประจุ
ค
าเดี
ยวกั
นกรองแรงดั
น วงจรกำเนิ
สวิ
ทช
ชิ่
งแยกบอร
ดทรงตั้
งเพื่
อประหยั
ดพื้
นที่
วงจรภาคขยาย ภาคต
นระบบโมดู
ลอุ
ปกรณ
แบบ SMD ภาคขยายเป
นแบบคลาส AB 4 แชนแนล
ภาคเอาท
พุ
ทใช
ทรานซิ
สเตอร
แชนแนลละ 1 คู
และ
วงจรขาเข
า ใช
ไอ.ซี
.
ออปแอมป
แบบ SMD เบอร
TL072C รั
บผิ
ดชอบการทำงานทั
งหมด…เป
นการ
ออกแบบจั
ดวางวงจรที
เน
นความสมมาตร เพื
อให
การไหลของสั
ญญาณมี
ความสมดุ
ล นั่
นย
อมหมาย
ถึ
งการถ
ายทอดคุ
ณภาพเสี
ยงได
อย
างสมบู
รณ
พู
นผล
นั่
นเอง
ทดสอบ/ผลการทดสอบ
ก
อนการทดสอบมี
การเบิ
ร
นเครื
องทิ
งตามปกติ
ประมาณ 15 ชั
วโมง แล
วถึ
งได
ทำการทดสอบกั
ตามปกติ
โดยทดสอบในเงื
อนไขของแบบฟู
ลเรนจ
และแบบไบ-แอมป
โดยใช
แผ
นออดิ
โอไฟล
และแผ
คอมเมอร
เชี
ยลทั
วไปทำการทดสอบ…จากการทด
สอบในเงื
อนไขแรก ก็
รั
บรู
ได
เลยว
าความสามารถ
ในการถ
ายทอดพลั
งขั
บเคลื
อนของภาคขยาย ทำ
ออกมาได
เกิ
นความพอใจด
วยซ้
ำไป…เสี
ยงกลาง-
แหลมให
ความสด ชั
ด มี
ชี
วิ
ตชี
วา เสี
ยงเบสส
นุ
มนวล
ให
ความสมคล
อยไปกั
บเสี
ยงกลาง-แหลมได
เป
อย
างดี
และฟ
งก
ชั
นการปรั
บจู
นเสี
ยงกลาง/แหลม
ก็
ให
ผลตอบรั
บอย
างทั
นท
วงที